Logo

In het onderstaande artikel wordt de naam 'Thomas Christians' gebruikt. Hierbij is 'Thomas Christians' de officiele bedrijfsnaam en zijn 'Featurn' en 'Featurn Digital Media' extra handelsnamen.

Artikel 1: Algemeen – Bij het boeken van een opdracht gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden. – De opdracht wordt binnen een afgesproken termijn geleverd. Als dit niet afgesproken is zal het binnen een redelijk termijn geleverd worden dat schikt voor beide partijen.

Artikel 2: Betaling – De betaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de betaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

Artikel 3: Auteursrecht en privacy – Het auteursrecht van het werk van Thomas Christians berust altijd bij Thomas Christians. De content mag altijd vrij gebruikt worden. – Thomas Christians zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht – Thomas Christians zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. – De opdracht zal naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd worden met professionele apparatuur, in de stijl waarin Thomas Christians gebruikelijk werkt. – De opdracht wordt afgeleverd in de eigen gehanteerde stijl van Thomas Christians.

Artikel 5: Producten en levering – De bestanden worden digitaal en/of op USB geleverd. – Thomas Christians levert geen RAW-bestanden.

Artikel 6: Portretrecht -Bij het boeken van een opdracht geeft de klant Thomas Christians toestemming om alle gemaakte content te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden - Wil de klant een specifieke delen van content niet online terugzien kan dit vooraf overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele delen content online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden. – Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7: Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid – Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, noch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de content schriftelijk aan Thomas Christians te worden verteld. – Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. Dit kan echter tegen betaling zijn. – Thomas Christians is niet aansprakelijk voor uzelf of u eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Thomas Christians. – Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8: Annulering of ziekte. – Voor de werkzaamheden wordt een afspraak gemaakt die voor Thomas Christians en de klant beiden schikt. Bij een foto of video shoot mag in geval van slecht weer (regen, sneeuw of zeer donkere lucht) de shoot worden afgezegd door Thomas Christians in overleg met de klant. Dit wordt uiterlijk op de dag van de geplande shoot besloten. – In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Thomas Christians de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, wordt er getracht een vervangend creator te regelen die werkt in dezelfde stijl. De content wordt altijd door Thomas Christians afgewerkt. – Zodra er nog geen producten zijn geleverd nog en/of de shoot nog niet begonnen is heeft Thomas Christians het recht om de opdracht te annuleren en eventueel een nieuwe afspraak te herzien.

Artikel 9: Geheimhouding - Zowel de opdrachtgever als Thomas Christians verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door zowel de opdrachtgever als Thomas Christians is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, voorstellen, offertes en overeenkomsten (alsmede daarin genoemde prijzen en tarieven) zijn altijd vertrouwelijk van aard. - Thomas Christians heeft het recht om de naam van de Opdrachtgever te gebruiken na goedkeuring van de Opdrachtgever als referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

Homepage
Homepage
We rather show, than tell
image